B7021 Hnětací epoxidový tmel „ocel“ Zobrazit větší

B7021 Hnětací epoxidový tmel „ocel“

Profesionální epoxidový tmel tmavošedé barvy s obsahem keramiky. Pro rychlé opravy ve formě dvousložkové tyčinky.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 21 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 10,50 Kč.


432,00 Kč bez DPH
522,72 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Lepení a tmelení všech kovů, plastů aj.
  • Velmi jednoduchá a rychlá aplikace
  • Vytvrzení pro obrábění již za 85 minut
  • Po vytvrzení pevný, tvrdý a obrobitelný
  • Aplikovatelný i pod vodou

e 114 g


VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P261 Zamezte vdechování prachu
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700)

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7021 Hnětací epoxidový tmel „ocel“

B7021 Hnětací epoxidový tmel „ocel“

Profesionální epoxidový tmel tmavošedé barvy s obsahem keramiky. Pro rychlé opravy ve formě dvousložkové tyčinky.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy