80-08 Proficlean Zobrazit větší

80-08 Proficlean

Odmašťovací a rychločistící sprej s rychlým odparem. Vhodný k odstranění silných mastnot, zbytků plastů, asfaltu, těsnících hmot a lepidel z kovových povrchů,
skla a keramiky.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 8 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,00 Kč.


164,00 Kč bez DPH
198,44 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • 97% obsah účinných látek
  • Rychlý bezezbytkový odpar
  • Nezpůsobuje korozi povrchů
  • skvělé rozpouštěcí účinky

e 500 ml

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; <5% n-Hexan; více než 30% alifatických uhlovodíků


s

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

80-08 Proficlean

80-08 Proficlean

Odmašťovací a rychločistící sprej s rychlým odparem. Vhodný k odstranění silných mastnot, zbytků plastů, asfaltu, těsnících hmot a lepidel z kovových povrchů,
skla a keramiky.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy