B7517 Citrusový čistící sprej Zobrazit větší

B7517 Citrusový čistící sprej

Citrusový sprej s efektivním čistícím účinkem. Odstraňuje oleje, tuky, asfalt, pryskyřice, zbytky lepidel, gumy, barev, inkoustů, popisků fixem a perem, samolepek.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


244,00 Kč bez DPH
295,24 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Na přírodní bázi, citrusová vůně
  • Nezpůsobuje korozi, neleptá
  • Vysoký obsah účinných látek
  • Neutrální hodnota pH

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje propan-2-ol; Citrusové terpeny (D-Limonen); 5-15% parfémů, > 30% alifatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7517 Citrusový čistící sprej

B7517 Citrusový čistící sprej

Citrusový sprej s efektivním čistícím účinkem. Odstraňuje oleje, tuky, asfalt, pryskyřice, zbytky lepidel, gumy, barev, inkoustů, popisků fixem a perem, samolepek.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy