80-01 Auto Uni Foam sprej Zobrazit větší

80-01 Auto Uni Foam sprej

Čistící sprej „4 v 1" vyrobený na bázi aktivní pěny, který čistí a ošetřuje povrchy pneumatik, ráfků, palubních desek, plastových dílů a gumových součástí.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 7 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 3,50 Kč.


158,00 Kč bez DPH
191,18 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Čistí hloubkově
  • Propůjčuje předmětům lesk
  • Chrání povrchy před popraskáním
  • Zabraňuje přimrzání gumy

e 500 ml


NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH208 Obsahuje Limonene, může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje Propan-2-ol

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

80-01 Auto Uni Foam sprej

80-01 Auto Uni Foam sprej

Čistící sprej „4 v 1" vyrobený na bázi aktivní pěny, který čistí a ošetřuje povrchy pneumatik, ráfků, palubních desek, plastových dílů a gumových součástí.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy