B8009 Anti Graffiti sprej pro lakované plochy Zobrazit větší

B8009 Anti Graffiti sprej pro lakované plochy

Účinný prostředek pro odstraňování sprejových Graffiti z lakovaných, plastových a foliovaných ploch, dopravních značek, cedulí a garážových vrat.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


255,00 Kč bez DPH
308,55 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Odstraňuje znečištění všemi běžnými
  • barevnými spreji
  • Nízký ve spotřebě, vysoká vydatnost

e 500 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, isoalkany, cyklické,<5 % n-hexan

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B8009 Anti Graffiti sprej pro lakované plochy

B8009 Anti Graffiti sprej pro lakované plochy

Účinný prostředek pro odstraňování sprejových Graffiti z lakovaných, plastových a foliovaných ploch, dopravních značek, cedulí a garážových vrat.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy