B7915 Čistič pro speciální účely Zobrazit větší

B7915 Čistič pro speciální účely

Čistič s rychlým odparem pro odmašťování a bezezbytkové čištění strojů a strojních součástí od silných mastnot, asfaltu, zbytků silikonu, dílenského šmíru, mazutu aj.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 112 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 56,00 Kč.


2 240,00 Kč bez DPH
2 710,40 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Nevyvolává korozi kovových povrchů
  • Velmi nízký obsah acetonu (4%)
  • Použitelný na všechny kovy
  • Nenarušuje plasty a gumu

BALENÍ: 10 L, 25 L

 
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P261 Zamezte vdechování par/plynů/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; více než 30% alifatických uhlovodíků

 

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7915 Čistič pro speciální účely

B7915 Čistič pro speciální účely

Čistič s rychlým odparem pro odmašťování a bezezbytkové čištění strojů a strojních součástí od silných mastnot, asfaltu, zbytků silikonu, dílenského šmíru, mazutu aj.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy