B7912 Brzdový rychločistící sprej Zobrazit větší

B7912 Brzdový rychločistící sprej

Univerzální odmašťovací prostředek s rychlým bezezbytkovým odparem, určený pro všechny oblasti průmyslu a autoopravárenství.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 4 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 2,00 Kč.


85,00 Kč bez DPH
102,85 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Účinný odmašťovač s velmi rychlým odparem
  • Nevyvolává korozi kovových povrchů
  • Velmi jednoduché a rychlé použití
  • Ideální k čištění a odmašťování špatně přístupných míst
  • Použitelný na všechny povrchy včetně hliníku

e 600 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Obsahuje: Uhlovodíky, C6, isoalkany, <5% n-hexanu; více než 30% alifatických uhlovodíků.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7912 Brzdový rychločistící sprej

B7912 Brzdový rychločistící sprej

Univerzální odmašťovací prostředek s rychlým bezezbytkovým odparem, určený pro všechny oblasti průmyslu a autoopravárenství.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy