B7910 Silikonový sprej rychleschnoucí Zobrazit větší

B7910 Silikonový sprej rychleschnoucí

Univerzální mazací a separační prostředek na bázi silikonu pro výrobu, údržbu i servis. Úsporný a rychle aplikovatelný.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 8 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,00 Kč.


164,00 Kč bez DPH
198,44 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vysoký separační a antistatický účinek
  • Na bázi speciálního silikonového oleje
  • Vytváří tenký transparentní kluzný film
  • Použitelný na všechny povrchy, neleptá
  • Zbavený nežádoucích mastných složek
  • Teplotní odolnost od -50 oC do +250 oC

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Ethylacetát

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7910 Silikonový sprej rychleschnoucí

B7910 Silikonový sprej rychleschnoucí

Univerzální mazací a separační prostředek na bázi silikonu pro výrobu, údržbu i servis. Úsporný a rychle aplikovatelný.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy