B7902 Čistič pro speciální účely Zobrazit větší

B7902 Čistič pro speciální účely

Speciální přípravek s rychlým a bezezbytkovým odparem, pro dokonalé odmašťování a čištění strojů a součástí od tuků, asfaltu, zbytků silikonu, dílenského šmíru, otěrů z brzd aj. Také v litráži B7915.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 10 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,00 Kč.


202,00 Kč bez DPH
244,42 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Nevyvolává korozi kovových povrchů
  • Použitelný na všechny kovy včetně hliníku
  • Nenarušuje plasty a gumu
  • Neobsahuje aceton
  • Výhodné ekonomické balení 750 ml

e 750 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; více než 30% alifatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7902 Čistič pro speciální účely

B7902 Čistič pro speciální účely

Speciální přípravek s rychlým a bezezbytkovým odparem, pro dokonalé odmašťování a čištění strojů a součástí od tuků, asfaltu, zbytků silikonu, dílenského šmíru, otěrů z brzd aj. Také v litráži B7915.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy