B7601 Aktivátor pro vteřinová lepidla Zobrazit větší

B7601 Aktivátor pro vteřinová lepidla

Speciální přípravek pro urychlení reakce a vytvrzování kyanoakrylátových lepidel.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 16 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 8,00 Kč.


336,00 Kč bez DPH
406,56 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání


  • Urychluje lepení v silných vrstvách
  • Zvyšuje účinnost lepidel při lepení netečných materiálů
  • Umožňuje lepení v nepříznivých podmínkách (teplota pod 15 oC, vlhkost vzduchu pod 60 %)
  • Snadná aplikace
e 200 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje Aceton

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7601 Aktivátor pro vteřinová lepidla

B7601 Aktivátor pro vteřinová lepidla

Speciální přípravek pro urychlení reakce a vytvrzování kyanoakrylátových lepidel.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy