B7534 Intenzivní čistič speciál Zobrazit větší

B7534 Intenzivní čistič speciál

Speciální emulgační čisticí prostředek na bázi přírodních látek s hloubkovým čistícím účinkem a citrusovou vůní.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 143 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 71,50 Kč.


2 860,00 Kč bez DPH
3 460,60 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Rychlý účinek, zpomalený odpar
  • Biologicky odbouratelný
  • Vysoký odmašťovací i čistící účinek
  • Odstraňuje polymery, tuky, dehet, barvy
  • Pracovní rozsah od -30 oC do +70 oC
  • Nepoškozuje plastové a gumové povrchy

10 L, 25 L

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte pěnu
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Pomerančový extrakt; isopropylalkohol; méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7534 Intenzivní čistič speciál

B7534 Intenzivní čistič speciál

Speciální emulgační čisticí prostředek na bázi přírodních látek s hloubkovým čistícím účinkem a citrusovou vůní.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy