B7527 Intenzivní čistič Zobrazit větší

B7527 Intenzivní čistič

Speciální, vysoce výkonný čistící a odmašťovací přípravek na bázi přírodních látek s citrusovou vůní.

Více informací

Upozornění: poslední kus skladem!

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 137 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 68,50 Kč.


2 740,00 Kč bez DPH
3 315,40 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Biologicky odbouratelný dle směrnic EU
  • Rychlý odpar beze zbytků
  • Neutrální - pH 7,0
  • Odstraňuje zbytky polymerů, tuky, asfalt, pryskyřice, tmely, silikon, vosky aj.
  • Použitelný při teplotách od -30 oC do +70 oC

10, 25 L

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Citroník čínský silice; isopropylalkohol

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7527 Intenzivní čistič

B7527 Intenzivní čistič

Speciální, vysoce výkonný čistící a odmašťovací přípravek na bázi přírodních látek s citrusovou vůní.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy