B7514 Odstraňovač olejových skvrn Zobrazit větší

B7514 Odstraňovač olejových skvrn

Sprej pro odstraňování olejových a mastných skvrn s hloubkovým účinkem.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 15 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 7,50 Kč.


308,00 Kč bez DPH
372,68 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • aplikace dnem vzhůru, speciální rovná tryska
  • zprvu gelová konzistence reaguje a vzniká bílý práškový povlak
  • vzniklý bílý práškový povlak se vysaje, nebo okartáčuje a zamete
  • hloubkový čistící účinek
  • doba čistícího procesu - minuty až hodiny od aplikace
  • nepoužívat na mokrý nebo zmrzlý povrch

e 500 ml

NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Obsahuje: Ethylacetát; >30% alifatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7514 Odstraňovač olejových skvrn

B7514 Odstraňovač olejových skvrn

Sprej pro odstraňování olejových a mastných skvrn s hloubkovým účinkem.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy