B7508 Rozmrazovací sprej Zobrazit větší

B7508 Rozmrazovací sprej

Přípravek pro efektivní rozmrazování a odstraňování námrazy, sněhu a ledu ze skel a zámků automobilů, použitelný i na dveřní mechanismy.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 9 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,50 Kč.


198,00 Kč bez DPH
239,58 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Šetří čas při odstraňování námrazy
  • Nepoškozuje autolaky, gumu, plasty aj.
  • Působí preventivně proti opětovnému zamrzání

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Propan-2-ol

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7508 Rozmrazovací sprej

B7508 Rozmrazovací sprej

Přípravek pro efektivní rozmrazování a odstraňování námrazy, sněhu a ledu ze skel a zámků automobilů, použitelný i na dveřní mechanismy.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy