B7087 Čistý PTFE sprej Zobrazit větší

B7087 Čistý PTFE sprej

Teflonový sprej pro vytvoření suchého, kluzného a pevně přilnavého, transparentního povlaku ze 100% čistého PTFE.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 35 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 35,00 Kč.


350,00 Kč bez DPH
423,50 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Odpuzuje vodu, prach a nečistoty
  • Dlouhodobá ochrana před povětrnost. vlivy
  • Otěruvzdorný, nemastný, čistý a nešpinící
  • Výborný separátor pro vstřikování plastů
  • Teplotní odolnost od -60 oC do +260 oC

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v
poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50
°C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7087 Čistý PTFE sprej

B7087 Čistý PTFE sprej

Teflonový sprej pro vytvoření suchého, kluzného a pevně přilnavého, transparentního povlaku ze 100% čistého PTFE.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy