B7082 Metall ANTI-SEIZE sprej Zobrazit větší

B7082 Metall ANTI-SEIZE sprej

Vysoce výkonné mazivo na kovové bázi pro extrémní provozní podmínky.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 15 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 7,50 Kč.


314,00 Kč bez DPH
379,94 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Otěruvzdorný, zabraňuje opotřebování
  • Teplotní odolnost od -40 oC do +1100 oC (suché mazání dalších + 200°C)
  • Odolnost proti vodě, většině kyselin, hydroxidů a organických rozpouštědel
  • Chrání proti vnitřní i povrchové korozi
  • Vynikající tlaková odolnost

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná, lehká
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7082 Metall ANTI-SEIZE sprej

B7082 Metall ANTI-SEIZE sprej

Vysoce výkonné mazivo na kovové bázi pro extrémní provozní podmínky.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy