B7079 Transparentní tukový sprej s PTFE Zobrazit větší

B7079 Transparentní tukový sprej s PTFE

Nástřikové montážní mazivo na bázi speciálního tuku s PTFE. Pro dlouhodobou údržbu, ošetřování a mazání součástí.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 11 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,50 Kč.


221,00 Kč bez DPH
267,41 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Zvýšený mazací účinek díky PTFE
  • Odolný vyšším teplotám, tlakům a vodě
  • Pevně přilne k povrchům, nestéká
  • Nenarušuje kovy a technické plasty
  • Bělavý odstín usnadňuje optickou kontrolu namazání

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické,<5 % n-hexanu.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7079 Transparentní tukový sprej s PTFE

B7079 Transparentní tukový sprej s PTFE

Nástřikové montážní mazivo na bázi speciálního tuku s PTFE. Pro dlouhodobou údržbu, ošetřování a mazání součástí.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy