B7077 PTFE suché mazivo ve spreji Zobrazit větší

B7077 PTFE suché mazivo ve spreji

Speciální suchý, nemastný, kluzný a mazací přípravek, vytvářející silnou PTFE vrstvu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 13 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,50 Kč.


262,00 Kč bez DPH
317,02 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Odpuzuje vodu, prach a nečistoty
  • Odolný mnoha agresivním chemikáliím, olejům, rozpouštědlům a vodě
  • Čistý, nešpinící a nezamašťující
  • Výborná přilnavost, efektivní v použití
  • Teplotní odolnost od -180 oC do +240 oC

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje Aceton

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7077 PTFE suché mazivo ve spreji

B7077 PTFE suché mazivo ve spreji

Speciální suchý, nemastný, kluzný a mazací přípravek, vytvářející silnou PTFE vrstvu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy