B7057 Měděný sprej Zobrazit větší

B7057 Měděný sprej

Ochranný měděný sprej s vysokým obsahem čistých Cu částic pro antikorozní ochranu ocelí nebo pro opravy a sjednocení povrchů měděných materiálů např. po pájení a letování.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


249,00 Kč bez DPH
301,29 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Otěruvzdorný, odolný povětrnostním vlivům
  • Povrchová úprava a sjednocení vzhledu součástí a dílů z mědi
  • Ochrana šroubových spojů proti korozi (přestřikem po utažení)
  • pro sjednocení povrchů měděných materiálů po pájení a letování pro opravy a sjednocení při klempířských pracích

 

400 ml


NEBEZPEČÍ
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad
EUH208 Obsahuje isobutylmethakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje Ethylacetát

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7057 Měděný sprej

B7057 Měděný sprej

Ochranný měděný sprej s vysokým obsahem čistých Cu částic pro antikorozní ochranu ocelí nebo pro opravy a sjednocení povrchů měděných materiálů např. po pájení a letování.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy