B7052 Hliníkový sprej otěruvzdorný Zobrazit větší

B7052 Hliníkový sprej otěruvzdorný

Kvalitní hliníkový otěruvzdorný a žáruvzdorný nástřik, s obsahem hliníku > 99,5%..

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 9 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,50 Kč.


194,00 Kč bez DPH
234,74 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Efektivní antikorozní ochrana
  • Obsahuje hliník v čistotě > 99,5 %
  • Vytváří hladký povrch, bez pórů a kapilárních trhlin, rychleschnoucí
  • Teplotní odolnost až do +800 C
  • Samočisticí ventil

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), lehká; aromatizovaná; aceton
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7052 Hliníkový sprej otěruvzdorný

B7052 Hliníkový sprej otěruvzdorný

Kvalitní hliníkový otěruvzdorný a žáruvzdorný nástřik, s obsahem hliníku > 99,5%..

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy