B7045 Zinkový sprej, šedý Zobrazit větší

B7045 Zinkový sprej, šedý

Antikorozní zinkový sprej o čistotě zinkových destiček více jak 99% a obsahu zinku v suchém filmu více než 92%. Vynikající antikorozní ochrana srovnatelná s žárovým nebo galvanickým zinkováním.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 11 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,50 Kč.


235,00 Kč bez DPH
284,35 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Teplotně odolný do +500 oC
  • El. vodivý pro bodové svařování
  • Odolný agresivním látkám a prostředím
  • Rychleschnoucí

e 400 ml

 

NEBEZPEČÍ
Obsahuje: Uhlovodíky, C9, aromatické; Aceton
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7045 Zinkový sprej, šedý

B7045 Zinkový sprej, šedý

Antikorozní zinkový sprej o čistotě zinkových destiček více jak 99% a obsahu zinku v suchém filmu více než 92%. Vynikající antikorozní ochrana srovnatelná s žárovým nebo galvanickým zinkováním.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy