B7042 Lesklý hliníkozinkový sprej Zobrazit větší

B7042 Lesklý hliníkozinkový sprej

Světle lesklý nástřik pro účinnou antikorozní ochranu kovových povrchů, a pro opravy a retuše čerstvého žárového zinkování. Působí antikorozivně a sjednocuje vzhled.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 10 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 5,00 Kč.


217,00 Kč bez DPH
262,57 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Trojí ochrana: zinek + hliník + pryskyřice
  • Rychleschnoucí a otěruvzdorný
  • Teplotní odolnost do + 300 oC

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje: Aceton

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7042 Lesklý hliníkozinkový sprej

B7042 Lesklý hliníkozinkový sprej

Světle lesklý nástřik pro účinnou antikorozní ochranu kovových povrchů, a pro opravy a retuše čerstvého žárového zinkování. Působí antikorozivně a sjednocuje vzhled.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy