B7012 Odrezovací transparentní sprej Zobrazit větší

B7012 Odrezovací transparentní sprej

Speciální přípravek na odrezování, povolování a současné ošetření zarezlých šroubových spojů a jiných součástí.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 7 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 3,50 Kč.


151,00 Kč bez DPH
182,71 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Uvolňuje i vysoce zkorodované spoje
  • Vysoký kapilární účinek (vzlívanost)
  • Rozpouští rez, vytěsňuje vlhkost, omezuje tření a skřípění
  • Nenarušuje kovy a lakované plochy

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Petrolej ( ropný), hydrogenačně odsířený; více než 30% alifatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7012 Odrezovací transparentní sprej

B7012 Odrezovací transparentní sprej

Speciální přípravek na odrezování, povolování a současné ošetření zarezlých šroubových spojů a jiných součástí.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy