B7011 Lepicí sprej, silný Zobrazit větší

B7011 Lepicí sprej, silný

Univerzální lepidlo ve spreji s vysokou adhezní silou, na bázi syntetického kaučuku. Vysoce a rychle přilnavé, nesktéká, aplikované na povrch drží pevně a jistě, odolné vlhku.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 18 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 9,00 Kč.


374,00 Kč bez DPH
452,54 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Velmi vysoká adhezní síla
  • Odolný teplotám do +50 °C
  • Rychle a pevně přilne k povrchům
  • Šetrné a přesné dávkování
  • Vysoce kvalitní kontaktní a montážní lepidlo

500 ml


NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje: Benzinová frakce (ropná) hydratovaná lehká

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7011 Lepicí sprej, silný

B7011 Lepicí sprej, silný

Univerzální lepidlo ve spreji s vysokou adhezní silou, na bázi syntetického kaučuku. Vysoce a rychle přilnavé, nesktéká, aplikované na povrch drží pevně a jistě, odolné vlhku.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy