B7005 Uvolňovací sprej Zobrazit větší

B7005 Uvolňovací sprej

Speciální „dvoufázový" přípravek pro uvolnění zarezlých závitů a spojů. Během několika minut uvolní nepohyblivé, pevně zarezlé šroubové a lícované spoje.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 18 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 9,00 Kč.


366,00 Kč bez DPH
442,86 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Extrémně vysoký kapilární (vzlínavý) a podchlazující účinek
    (až -40°C)
  • Prochází těsněním i zaschlým mazivem
  • Do 40 minut se zcela odpaří a lze aplikovat nové kvalitní ochranné mazivo
  • Nenapadá lak. plochy, plasty ani gumu
e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje propan-2-ol; více než 30% alifatických uhlovodíků, méně než 5% aromatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7005 Uvolňovací sprej

B7005 Uvolňovací sprej

Speciální „dvoufázový" přípravek pro uvolnění zarezlých závitů a spojů. Během několika minut uvolní nepohyblivé, pevně zarezlé šroubové a lícované spoje.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy