B5025 Univerzální čistič Extra Zobrazit větší

B5025 Univerzální čistič Extra

Speciální superkoncentrovaný čistič a odmašťovač pro ruční a strojní mytí na bázi povrchově aktivních látek.Více informací

Skladem

Hodnocení 

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 127 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 63,50 Kč.


2 540,00 Kč bez DPH
3 073,40 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Odstraňuje extrémní nánosy oleje, tuků, inkoustů, smoly, tiskařských barev a konzervačních olejů
  • Ředitelný vodou v poměrech 1:10 - 1:100
  • Na eloxované hliníkové a pozinkované plochy používat ředěný min. 1:20
  • Odolný UV záření
  • Biologicky odbouratelný, nehořlavý
  • Bez zápachu

 

10 L, 25 L


NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Metakřemičitan disodný
Obsahuje méně než 5% fosforečnanů, aniontových a neiontových povrchově aktivních látekZnámka 
Kateřina M 2014-08-25

Hodnocení

Pomohl.

Napsat hodnocení produktu

B5025 Univerzální čistič Extra

B5025 Univerzální čistič Extra

Speciální superkoncentrovaný čistič a odmašťovač pro ruční a strojní mytí na bázi povrchově aktivních látek.Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy