80-07 Remoclean Zobrazit větší

80-07 Remoclean

Vysoce účinný odmašťovací a čistící sprej s pomalým odparem. Odstraňuje silné mastnoty, motorové spaliny, zbytky asfaltu, dehtu, mazutu, vosků, olejů, lepidel a těsnění, polymerů a plastů.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 9 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 4,50 Kč.


180,00 Kč bez DPH
217,80 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Pomalý bezezbytkový odpar
  • Nezpůsobuje korozi povrchů
  • Vhodný pro čištění pracovních prostorů vstřikovacích forem

e 500 mlNEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje xylen, aceton; 15-30% alifatických uhlovodíků, více než 30% aromatických uhlovodíků

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

80-07 Remoclean

80-07 Remoclean

Vysoce účinný odmašťovací a čistící sprej s pomalým odparem. Odstraňuje silné mastnoty, motorové spaliny, zbytky asfaltu, dehtu, mazutu, vosků, olejů, lepidel a těsnění, polymerů a plastů.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy