80-05 Antistatický sprej Zobrazit větší

80-05 Antistatický sprej

  Odstraňuje elektrostatický náboj

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 13 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,50 Kč.


271,00 Kč bez DPH
327,91 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

 • Odstraňuje elektrostatický náboj
 • Vhodný pro plastové a gumové součásti, materiály z umělých vláken, koberce, oděvy atd.
 • Nenarušuje ošetřované plochy
 • Bez obsahu hydroxidů a kyselin
 • Vytváří rovnoměrný film
 • Snižuje intenzitu usazování prachu na ošetřených plochách
 • Příjemná citrusová vůně

e 400 ml


NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
 EUH208 Obsahuje parfém citrus, může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje Propan-2-ol

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

80-05 Antistatický sprej

80-05 Antistatický sprej

  Odstraňuje elektrostatický náboj

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy