80-03 Odstraňovač lepidel a těsnění Zobrazit větší

80-03 Odstraňovač lepidel a těsnění

Speciální sprej na odstraňování většiny druhů lepidel, těsnění, nátěrů barev a laků, zbytků plastů, plexiskla, pryskyřice atd.

Více informací

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


252,00 Kč bez DPH
304,92 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Použitelný na kovy, sklo, keramiku, dřevo atd.
  • Extra silný a rychlý účinek
  • Bezezbytkový odpar účinné látky
  • Skvělé rozpouštěcí účinky

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Obsahuje: aceton; více než 30% alifatických uhlovodíků; méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

80-03 Odstraňovač lepidel a těsnění

80-03 Odstraňovač lepidel a těsnění

Speciální sprej na odstraňování většiny druhů lepidel, těsnění, nátěrů barev a laků, zbytků plastů, plexiskla, pryskyřice atd.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy