79-50 Univerzální čistič ULTRA Zobrazit větší

79-50 Univerzální čistič ULTRA

Vodou ředitelná náhrada technického benzínu pro ruční a strojní mytí na bázi aktivních tenzidů a hydroxidu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 84 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 42,00 Kč.


1 680,00 Kč bez DPH
2 032,80 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Odstraňuje oleje, tuky, inkousty, smolu a tiskařské barvy
  • Ředitelný vodou v poměrech 1:10 - 1:100
  • Biologicky odbouratelný, nehořlavý
  • Bez zápachu

10 L, 25 L

NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P311 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje hydroxid draselný.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

79-50 Univerzální čistič ULTRA

79-50 Univerzální čistič ULTRA

Vodou ředitelná náhrada technického benzínu pro ruční a strojní mytí na bázi aktivních tenzidů a hydroxidu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy