50-63 Silikonflex Zobrazit větší

50-63 Silikonflex

Silikonová hmota pro těsnění a lepení při vysokých teplotách.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 12 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 6,00 Kč.


243,00 Kč bez DPH
294,03 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Mnohostranné použití
  • Trvale elastický
  • Teplotní odolnost od -40 oC do +250 oC, přechodně +300 oC (30 hodin)
  • Dobré elektroizolační schopnosti
  • Odolný povětrnostním vlivům a UV záření

e 310 ml

VAROVÁNÍ
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
P261 Zamezte vdechování aerosolů
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P326+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
 Obsahuje butanonoxim

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

50-63 Silikonflex

50-63 Silikonflex

Silikonová hmota pro těsnění a lepení při vysokých teplotách.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy