B7688 PU-Fix Zobrazit větší

B7688 PU-Fix

B7688

Rychle reagující dvousložkové lepidlo pro povrchové a strukturální opravy, k lepení všech druhů slepovatelných hmot. Během tuhnutí lze lepené části modelovat.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 25 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 25,00 Kč.


255,00 Kč bez DPH
308,55 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Snadná, čistá manipulace, neodkapává
  • Velmi rychlé vytvrzení, zafixování spoje 4–6 min
  • Po 30–40 min lze obrábět, brousit, vrtat a řezat závity
  • Teplotní odolnost -40°C až + 140°C

25 ml, 50 ml

Pro komponent A:

NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Polyoxialkylamin

Pro komponent B:

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje 4,4'-Methylendifenyldiisokyanát; ethylendiamintetraacetát tetrasodný
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7688 PU-Fix

B7688 PU-Fix

Rychle reagující dvousložkové lepidlo pro povrchové a strukturální opravy, k lepení všech druhů slepovatelných hmot. Během tuhnutí lze lepené části modelovat.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy