B7682 Tekutá hmoždinka Zobrazit větší

B7682 Tekutá hmoždinka

B7682

Dvousložková, rychle vytvrzující hmota, určená k opravám dřevěných materiálů a bezpečnému uchycení regálů, garnýží, svítidel, držáků, tyčí sprch apod.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 35 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 35,00 Kč.


357,00 Kč bez DPH
431,97 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Vhodná pro všechny stavební materiály
  • Expanze objemu hmoty v průběhu vytvrzování zaručuje maximální pevnost i v dutinách
  • Snadná a rychlá aplikace, vytvrzení 2–5 min
  • Tepelná odolnost po vytvrzení -10 °C až +40 °C

25 ml


P ro pryskyřici:

VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Pro tvrdidlo:

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje methylenedifenyldiisokyanát
U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí
astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není
zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy
EN 14387).

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7682 Tekutá hmoždinka

B7682 Tekutá hmoždinka

Dvousložková, rychle vytvrzující hmota, určená k opravám dřevěných materiálů a bezpečnému uchycení regálů, garnýží, svítidel, držáků, tyčí sprch apod.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy