B7680 Double Power Zobrazit větší

B7680 Double Power

B7680

Dvousložkové univerzální vysoce výkonné lepidlo pro profesionální lepení většiny materiálů v mnoha různých odvětvích. Pro průmysl, dílenské opravy i kancelář.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 26 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 26,00 Kč.


268,00 Kč bez DPH
324,28 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Automatické míchání tryskou při aplikaci
  • Teplotní odolnost od -40oC do +120oC
  • Doba zatuhnutí 6 min., vytvrzení 12 hod.
  • Pevnost ve smyku 25 N/mm2
  • Odolné chemikáliím, benzínu, olejům aj.

e 24 ml

Pro komponent A:

NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Methyl-methakrylát, kyselina methakrylová

Pro komponent B:

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P405 Skladujte uzamčené.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje Methyl-methakrylát

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7680 Double Power

B7680 Double Power

Dvousložkové univerzální vysoce výkonné lepidlo pro profesionální lepení většiny materiálů v mnoha různých odvětvích. Pro průmysl, dílenské opravy i kancelář.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy