B7672 P-Weld Zobrazit větší

B7672 P-Weld

B7672

Vysoce kvalitní, dvousložkové lepidlo pro použití při montážích pro lepení kovů, dřeva, betonu, plastů aj. Vhodné pro venkovní i vnitřní použití.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 38 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 38,00 Kč.


386,00 Kč bez DPH
467,06 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Doba zpracování 5 min, vytvrzení 24 hod
  • Vysoký stupeň tvrdosti: Shore 78D
  • Vynikající odolnost vůči různým médiím
  • Vynikající odolnost vůči únavě materiálu
  • Ideální pro broušení, vrtání a přelakování

25 ml

Pro komponent A:

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje methyl-methakrylát, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-fenyl-2-propylpyridin

Pro komponent B:

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte plyn/páry.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Obsahuje Methylmethakrylát, Kumen hydroperoxid

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7672 P-Weld

B7672 P-Weld

Vysoce kvalitní, dvousložkové lepidlo pro použití při montážích pro lepení kovů, dřeva, betonu, plastů aj. Vhodné pro venkovní i vnitřní použití.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy