B7670 P-Weld Super Zobrazit větší

B7670 P-Weld Super

B7670

Vysoce kvalitní, dvousložkové lepidlo pro profesionální lepení kovů, dřeva, betonu, plastů a dalších materiálů. Produkt je zaměřen na specifické požadavky průmyslu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 50 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 50,00 Kč.


502,00 Kč bez DPH
607,42 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Doba zpracování 5 minut, úplné vytvrzení 24 hodin
  • Snížená smrštivost a vynikající odolnost vůči různým médiím
  • Optimální pro materiály s různými koeficienty roztažnosti

37 ml

K tomuto produktu je zapotřebí aplikátor:


VPPW Vytlačovací pistole pro P-Weld Super


Pro komponent A:

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje methylmetakrylát, kyselina methakrylová

Pro komponent B:

VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte mýdlem a vodou.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700); Dibenzoylperoxid

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7670 P-Weld Super

B7670 P-Weld Super

Vysoce kvalitní, dvousložkové lepidlo pro profesionální lepení kovů, dřeva, betonu, plastů a dalších materiálů. Produkt je zaměřen na specifické požadavky průmyslu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy