B7604 Odstraňovač vteřinových lepidel Zobrazit větší

B7604 Odstraňovač vteřinových lepidel

B7604

Vysoce účinný přípravek určený k uvolňování spojů a odstraňování zaschlých zbytků vteřinových a anaerobních lepidel.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 19 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 19,00 Kč.


195,00 Kč bez DPH
235,95 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Vysoký a rychlý účinek
  • Vhodný k rychlému odstranění všech vteřinových i anaerobních lepidel
  • Vhodný k odstranění vteřinových lepidel z čalounění, tkanin, textilu, plastů, kovů a ostatních běžných materiálů
  • Lze použít i k odstranění vteřinových lepidel z lidské pokožky

20 g


VAROVÁNÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/par.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: 1-Methoxy-2-propanol.

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7604 Odstraňovač vteřinových lepidel

B7604 Odstraňovač vteřinových lepidel

Vysoce účinný přípravek určený k uvolňování spojů a odstraňování zaschlých zbytků vteřinových a anaerobních lepidel.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy