B7564 Voskový antikorozní nátěr Zobrazit větší

B7564 Voskový antikorozní nátěr

Rychleschnoucí dlouhodobá antikorozní ochrana pro všechny kovové povrchy.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 199 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 99,50 Kč.


3 990,00 Kč bez DPH
4 827,90 Kč s DPH

Přidat do seznamu přání

  • Vytváří trvanlivý elastický voskový film
  • Nevysychá a nepraská, odpuzuje vodu
  • Vysoký kapilární efekt při aplikaci
  • Test dle DIN EN ISO 9227 v solné mlze 500 hodin při teplotním rozmezí od -40 oC do +180oC

10 L


H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: benzínová frakce (ropná) CAS: 64742-82-1; Solventní nafta, střední alifatická

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7564 Voskový antikorozní nátěr

B7564 Voskový antikorozní nátěr

Rychleschnoucí dlouhodobá antikorozní ochrana pro všechny kovové povrchy.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy