B7006 Sprej na řemeny Zobrazit větší

B7006 Sprej na řemeny

Speciální přípravek pro údržbu a ochranu řemenových převodů, zabraňující jejich prokluzování a ztrátám výkonu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 33 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 33,00 Kč.


331,00 Kč bez DPH
400,51 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Nelepí, efektivně zvyšuje přilnavost
  • Odbourává problémy s dopínáním
  • Udržuje řemeny pružné, snižuje nebezpečí praskání
  • Prodlužuje životnost řemenů až o 100 %
  • Zvyšuje přenášený výkon

e 400 ml

NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad
Obsahuje benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

B7006 Sprej na řemeny

B7006 Sprej na řemeny

Speciální přípravek pro údržbu a ochranu řemenových převodů, zabraňující jejich prokluzování a ztrátám výkonu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy