50-36 Razant-Ex Plus

Vysoce účinný produkt na odstraňování starých vrstev barev a laků, zbytků gumy, lepidel a dehtu.

Více informací

Skladem

Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 380 bonusových bodů , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 380,00 Kč.


3 800,00 Kč bez DPH
4 598,00 Kč s DPH

Větší balení = lepší cena.

Přidat do seznamu přání

  • Vhodný na většinu druhů barev a laků
  • Extrémně silný a rychlý účinek
  • Použitelný na odstraňování graffiti z fasád a betonů
  • Odstraňuje nátěry z kovu, betonu, dřeva, skla a plastů

5 L, 10 L

NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P405 Skladujte uzamčené.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad
Obsahuje: 2-Aminoethanol; 1-Methoxypropan-2-ol

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Napsat hodnocení produktu

50-36 Razant-Ex Plus

50-36 Razant-Ex Plus

Vysoce účinný produkt na odstraňování starých vrstev barev a laků, zbytků gumy, lepidel a dehtu.

Napsat hodnocení produktu

nepovinné
*povinné
Odeslat dotaz

Naše tipy